KOMUNIKAT

1 czerwca 2023

Działając na podstawie § 17 oraz § 19 Statutu Klubu Hokejowego Dębica oraz stosownie do uchwały Zarządu Klubu Hokejowego z dnia 30 maja 2022 roku, Zarząd Klubu Hokejowego informuje, iż na dzień 15 czerwca 2023 roku o godz. 16.30, a w wypadku braku kworum, w dniu 15 czerwca 2023 roku o godz. 17.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Klubu Hokejowego Dębica. Równocześnie w związku z upływająca kadencją obecnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu Hokejowego Dębica, Zarząd Klubu Hokejowego informuje, iż Walne Zebranie Członków będzie miało charakter sprawozdawczo- wyborczy z następującym proponowanym porządkiem obrad :

Otwarcie Walnego Zebrania Członków Klubu Hokejowego

Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu Hokejowego

Wybór członków komisji mandatowej i skrutacyjnej.

Przyjęcie porządku obrad Sprawozdanie Zarządu KH Dębica z działalności za okres 2022 roku

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KH Dębica z działalności za okres 2022 roku

Przyjęcie Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności za okres 2022 roku

Udzielenie absolutorium Zarządowi KH Dębica oraz Komisji Rewizyjnej w związku z upływająca kadencją.

Wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu Hokejowego w Dębicy.

Sprawy bieżące, różne.

Jednocześnie Zarząd Klubu Hokejowego KH Dębica, informuje, iż kandydatury do organów statutowych Klubu należy zgłaszać w terminie do 11 czerwca 2023 roku drogą mailową na poniższy adres poczty elektronicznej: klub@debickihokej.pl Równocześnie Zarząd Klubu Hokejowego przypomina, iż stosownie do brzmienia § 17 Statutu, członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu Hokejowego może być pełnoletni członek Stowarzyszenia. Tym samym osoby wyrażające gotowość kandydowania do wskazanych wyżej organów Klubu, winny poprzedzić zgłoszenie swojej kandydatury poprzez złożenie stosownie do treści § 9 Statutu pisemnej deklaracji członkowskiej skierowanej do Zarządu Klubu Hokejowego Dębica w terminie do dnia 11 czerwca 2023 roku, niezależnie od zgłoszonej kandydatury.