Obwieszczenie

27 czerwca 2020

Zarząd Klubu Hokejowego informuje, iż w dniu 24 czerwca 2020 roku, stosownie do treści paragrafu 17 Statutu KH Dębica, Zarząd KH Dębica podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków na dzień 30 czerwca 2020 roku godz. 17.00 w jadalni SP nr 5 w Dębicy, ul. Paderewskiego 4. Stosownie do brzmienia paragrafu 17 pkt. 8 Statutu w przypadku braku quorum, drugi termin posiedzenia został wyznaczony na dzień 30 czerwca 2020 roku o godz. 17.15 w miejscu jak wyżej.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków obejmuje :

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie liczby obecnych członków.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.

4. Wybór komisji mandatowej i skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2019- dyskusja.

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019 – dyskusja.

8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu KH.

9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

10. Podjęcie uchwały o uzupełnieniu składu Zarządu KH do 5 osób.

11. Wybór Członka Zarządu.

12. Sprawy bieżące, rożne.

13. Zamknięcie obrad

Jednocześnie Zarząd KH Dębica informuje, iż w związku z umieszczeniem w porządku obrad pkt dot. Uzupełnienia składu Zarządu KH, kandydatury Członków KH Dębica na wakujące stanowisko proszę składać drogą elektroniczna na adres Klubu (www.klub@debickihokej.pl) do dnia 28 czerwca 2020r. godz. 24.00. Zgłoszenie winno obejmować oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, ewentualnie w przypadku braku oświadczenia winno być ono złożone osobiście na zebraniu .

Równocześnie z uwagi na obostrzenia związane ze stanem epidemicznym proszę o potwierdzenie osobistego przybycia w formie SMS-a na nr telefonu Trenera Michała Wiktora – 794 200 295

Zarząd KH w składzie :

Renata Baran – Prezes Zarządu

Arkadiusz Burnat – Sekretarz

Joanna Stasiowska – Skarbnik

Michał Wiktor – Członek Zarządu